Politika zpracování osobních údajů

Úvod

Společnost Androsa, s.r.o. IČ 28186401 se sídlem Praha 1 – Nové Město, Opletalova 1015, PSČ 11000 (dále jen také “správce”) je provozovatelem stránek www.androsa.cz (dále jen „webové stránky“) a v rámci své obchodní činnosti zpracovává osobní údaje uživatelů těchto stránek.

Jako odpovědný správce osobních údajů, které Vás jako fyzickou osobu mohou přímo či nepřímo identifikovat, usilujeme především o to, aby takové údaje byly zpracovávány maximálně transparentně a současně byly chráněny před jejich možným zneužitím. Veškeré informace bez ohledu na jejich formu, které mají charakter osobních údajů, se snažíme zpracovávat plně v souladu s aktuální právní úpravou, tj. především dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a případně dalšími zvláštními právními předpisy. Prostřednictvím této Politiky ochrany osobních údajů (dále jen „politika“) se Vám pokusíme jednoduše a srozumitelně vysvětlit, za jakých podmínek dochází ke zpracování osobních údajů, které nám přímo poskytnete nebo jinak zpřístupníte při používání našich webových stránek.

K jakým účelům, v jakém rozsahu a jak dlouho zpracováváme Vaše osobní údaje?

Recruitment

Jako zprostředkovatel zaměstnání a poskytovatel poradenství v oblasti pracovních příležitostí jsme oprávnění zpracovávat všechny osobní údaje, které nám poskytnete při vyplňování elektronického formuláře na našich webových stránkách, a to jednak za účelem Vašeho zařazení do konkrétního výběrového řízení na pozici, kterou již inzerujeme, nebo za účelem Vašeho zařazení do naší vlastní evidence kandidátů.

Pokud projevíte zájem o konkrétní pozici, použijeme Vaše osobní údaje výhradně k tomu, abychom posoudili, zda je vhodné, abyste se zúčastnili konkrétního výběrového řízení a pozvali Vás případně k osobnímu jednání v této věci.

Pokud nás požádáte o zařazení do naší vlastní evidence kandidátů, abyste ještě zvýšili své šance na trhu práce, budeme Vás sami kontaktovat v případě, kdy budeme mít za to, že Vám můžeme zprostředkovat vhodné zaměstnání.

Samozřejmě se můžete rozhodnout také pro obě varianty, ale v každém případě potřebujeme, abyste nám udělili prostřednictvím elektronického formuláře příslušný souhlas, na základě, kterého můžeme provádět odpovídající zpracování Vašich osobních údajů.

Kromě informací, které nám o sobě sdělíte tak, že vyplníte příslušný elektronický formulář, a to včetně přílohy formuláře, která je primárně určena pro nahrání Vašeho životopisu (CV), budeme zpracovávat také údaje týkající se především Vašich pracovních zkušeností a kvalifikace, které jste sami o sobě zveřejnili nejčastěji prostřednictvím sociálních sítí nebo které o Vás oprávněně zveřejnil Váš zaměstnavatel. Jedině tak budeme schopni Vám odpovědně zprostředkovat vhodné zaměstnání. Samozřejmě neváhejte se na nás i sami obrátit, pokud budete chtít údaje o své sobě jakkoli doplnit nebo aktualizovat.

V případě Vašeho zájmu o zařazení do konkrétního výběrového řízení budeme Vaše údaje zpracovávat maximálně po dobu dvou let od skončení tohoto výběrového řízení.

V případě, že budete chtít zařadit do naší vlastní evidence kandidátů, budeme Vaše údaje za tímto účelem zpracovávat až do doby, kdy neodvoláte svůj souhlas se zařazením do této evidence.

Vyřizování dotazů a žádostí

Pokud se na nás obrátíte prostřednictvím elektronického kontaktního formuláře anebo prostřednictvím kontaktních údajů dosupných na našich webových stránkách s jakýmkoli dotazem či žádostí, uděláme maximum pro to, abychom Vám co nejdříve odpověděli. Veškeré Vaše osobní údaje, které nám v této souvislosti sdělíte, budeme zpracovávat výhradně za tímto účelem, a to na základě našeho oprávněného zájmu a maximálně po dobu jednoho roku. Během této doby bude Vaše žádost či dotaz důvěrně vyřízen a Vaše osobní údaje po uplynutí stanovené doby vymazány.

Vzdělávání

Vyplněním a odesláním elektronického formuláře, kterým se zaregistrujete prostřednictvím našich webových stránek k účasti na některé ze vzdělávacích akcí pořádaných naší společností berete na vědomí, že Vaše osobní údaje poskytnuté při vyplnění takového formuláře budou zpracovávány správcem, a to za účelem přípravy a zajištění průběhu příslušné akce včetně registrace jednotlivých účastníků a vyúčtování registračního poplatku. Právním základem zpracování v takovém případě je uzavření a plnění smluvního vztahu s účastníkem akce, a to při dodržení všech souvisejících zákonných povinností vztahujících se na správce. Předpokládaná minimální doba uchování údajů o jednotlivých účastnících semináře je deset let.

Zasílání novinek

Pokud nám v souvislosti s vyplňováním kontaktního, registračního či jiného formuláře na našich webových stránkách navíc dobrovolně udělíte svůj souhlas k zasílání novinek budeme za tímto účelem zpracovávat Vaše kontaktní údaje, které nám sdělíte, společně s dalšími údaji, které od Vás získáme v souvislosti se zasíláním jednotlivých zpráv. Vaše osobní údaje budeme v takovém případě zpracovávat, dokud svůj souhlas neodvoláte, a to bezplatně a jednoduše i v rámci každé jednotlivé zprávy, kterou Vám pošleme. Jednotlivé zprávy, které budou mít charakter obchodních sdělení, Vám nebudeme posílat příliš často a budeme se maximálně snažit, aby pro Vás byl jejich obsah zajímavý. Jednotlivá obchodní sdělení se mohou týkat zboží a zejména služeb poskytovaných naší společností, ale v některých případech se jejich obsah může týkat i zboží či služeb našich obchodních partnerů, s nimiž se rozhodneme spolupracovat. Nicméně Vás můžeme ujistit, že Vaše osobní údaje těmto obchodním partnerům nepředáme. Obchodní sdělení Vám budeme na základě Vašeho souhlasu zasílat zejména prostřednictvím elektronické pošty a spíše výjimečně prostřednictvím SMS nebo v listinné podobě.

Komu můžeme Vaše osobní údaje zpřístupnit?

Kromě případů, kdy jsme obecně povinni na základě příslušných právních předpisů předat Vaše osobní údaje dalším správcům, zejména z řad oprávněných orgánů veřejné správy, zpřístupníme na základě Vašeho souhlasu uděleného za účelem zprostředkování zaměstnání Vaše osobní údaje také dalším příjemcům, a to z řad potenciálních zaměstnavatelů, se kterým spolupracujeme. V takovém případě, pokud budete splňovat předpoklady pro účast ve výběrovém řízení, ať už se do něj sami přihlásíte, nebo budete jako kandidát evidovaný v naší vlastní databázi vyhovovat požadavkům výběrového řízení, zpřístupníme Vaše osobní údaje bezpečným způsobem potenciálnímu zaměstnavateli, aby s Vámi mohl začít jednat o případném uzavření pracovní či jiné smlouvy.

Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpřístupnit také pověřeným zpracovatelům, kteří se podílí naším jménem a dle našich pokynů na zpracování Vašich osobních údajů jako jsou provozovatelé IT systémů využívaných při poskytování našich služeb včetně provozu webových stránek, marketingové agentury či poskytovatelé účetních a dalších administrativních služeb.

Jak zabezpečujeme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití Vašich osobních údajů, zavedli jsme přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu. V naší společnosti nám velice záleží na ochraně Vašich osobních údajů, a proto nejen pravidelně kontrolujeme jejich zabezpečení, ale jejich ochranu průběžně zdokonalujeme. Veškerá komunikace mezi Vaším počítačem a našimi webovými servery je šifrovaná a získaná data jsou uložena na zabezpečených serverech s kontrolovaným přístupem. Snažíme se používat taková bezpečností opatření, která s ohledem na aktuální stav a vývoj technologií poskytují dostatečné zabezpečení.

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte předně právo kdykoliv odvolat svůj případný souhlas s jejich zpracováním, který nám kdykoli udělíte dle této Politiky. Vezměte však na vědomí, že odvoláním dříve uděleného souhlasu není dotčena zákonnost zpracování již provedeného na základě tohoto souhlasu.

Za podmínek blíže stanovených v kapitole třetí GDPR máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údaje dle této Politiky následující práva:

Všechna výše uvedená práva můžete uplatnit písemně na adrese správce, a to i prostřednictvím emailu zaslaného na adresu: . Stejným způsobem se mohu obracet na správce s jakýmikoli dalšími dotazy či připomínkami k podmínkám zpracování svých osobních údajů. Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, mám také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

V Praze 30. ledna 2019