Klíčové změny a budoucí trendy v činnostech Hospital KAMs vzhledem k pandemii

17. března 2021 on-line webinář

Webinář má za úkol účastníky seznámit s klíčovými změnami a budoucími trendy v činnostech Hospital KAMs vzhledem k pandemii Covid-19.

Moderátor webináře: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, CEO LEXUM a.s., Executive AVEL ČR, AVEL SK, předseda představenstva, SAPOCH z.s.

Program akce i s přílohami (vyžadováno heslo)
X
Zadané heslo není správné

DOPOLEDNÍ PRÁVNĚ-DAŇOVÝ BLOK (09.30-12.00 HOD.):

Cílem úvodního právně-daňového bloku je poskytnout základní informace spočívající ve vysvětlení pojmů, mechanismů a principů, které jsou pro činnost KAM v aktuálním dění nezbytné, ale také sdělit – zejména v reakci na případné dotazy z praxe – informace o aktuálních či připravovaných změnách legislativy a možném budoucím vývoji tak, aby každý KAM, který se webináře zúčastní, získal maximum informací (od základů až po reakci na aktuální praxi).

1) 09.30 – 10.30 hod. Mgr. Libor Štajer, partner, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.:

 • Přehled aktuální legislativy se zaměřením na novelizace zákona č.48 o v.z.p. a zákona o regulaci reklamy a jejich dopady do práce Hospital KAMs
 • Distribuce léčivých přípravků pohledem času – Lex Běhounek, Lex Pawlas – srovnání a vysvětlení aktuálního stavu, regulace reexportu a dostupnost léčivých přípravků
 • Možnosti a omezení spolupráce mezi nemocnicí a Hospital KAMs v rámci pandemie – doporučený home-office, limitované možnosti návštěv KAMs v nemocnicích a jejich vybrané pracovněprávní aspekty
 • Nový Etický kodex AIFP – krátké představení

2) 10.30 – 11.15 hod. JUDr. Kateřina Davidová, advokátka, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.:

 • Zákon o zadávání veřejných zakázek – základní představení aktuálních i navržených novelizací a jejich možný dopad do praxe vč. souvislostí s prokazováním tzv. skutečného majitele
 • Bonusy v nemocniční praxi – vysvětlení pojmů a základy – adresnost VS neadresnost, správné smluvní nastavení a zachycení, základy komunikace KAMs VS zákazník, správné nastavení bonusové praxe českého s.r.o. jako administrátora bonusu VS centrála – čeho se vyvarovat a na co dát pozor,
 • Registr smluv – vysvětlení procesu zveřejnění smlouvy v registru smluv a jeho dopady do praxe v praktických souvislostech

3) 11.15 – 12.00 hod. Ing. Simona Fialová, MBA, ECOVIS FACTA a.s. – komplexní služby v oblasti daní, účetnictví a firemního poradenství:

 • Adresné a neadresné bonusy a jejich daňové aspekty a dopady do cenové regulace, správné smluvní nastavení především v době pandemie
 • Aktuální novinky a možnosti při pandemii – testy a ochranné pomůcky z pohledu daní
 • Daňové dopady nastavení vztahu českého společnosti s centrálou – souvislosti a důvody správného zachycení a nastavení, čeho všeho si všímá finanční úřad?
 • Na co všechno se zaměřuje kontrola z finančního úřadu u bonusových smluv a jak probíhají kontroly v době pandemie?
 • Pravidla bezúplatných příjmů na straně lékařů a nemocnic
 • Daňové souvislosti práce z domova

ODPOLEDNÍ PROVOZNĚ-OBCHODNÍ BLOK (12.00 – 17.00 HOD.):

Komplexně a interaktivně představit a prodiskutovat praxi a změny v oblasti lékové politiky a nemocničních nákupů, trendy ve strategii spolupráce Hospital KAM a nemocnice v oblasti cenové soutěže a tvorbě pozitivních listů u originál vs. generikum a biologikum vs. biosimilár, včetně nové výzvy v práci Hospital KAM v době pandemické – možnosti CRM/ECMS pro efektivní práci se zákazníky, nastavení a řízení speciálních cen a dobropisů, monitorování výběrových řízení a další aktivity v rámci Tender Managementu.

4) 12.00 – 14.30 hod. Zástupci managementů nemocnic
Ing. Michal Filip, obchodní náměstek, Fakultní nemocnice Hradec Králové
MUDr. Tomáš Gottvald, generální ředitel, Nemocnice Pardubického kraje
Mgr. Michal Hojný, vedoucí lékárník, IKEM
Ing. Čeněk Merta, MBA, obchodní náměstek, Fakultní nemocnice Olomouc
se vyjádří k:

 • Praxe a politika nemocničních nákupů a jejich efektivita a transparentnost
 • Lékové nákupy, bonusy a cenové soutěže v nemocničním prostředí – praktické příklady z tendrování a lékové efektivity
 • Zkušenosti z centralizovaného zadávaní s jinou nemocnicí-zadavatelem: jaké komodity, v jakých objemech a s jakým výsledkem
 • Aktuální využití institutu proměnlivé jednotkové ceny při opakovaném pořizování dle aktuálních potřeb
 • Změnil se objem bonusů a jejich poměr (sleva vs. bonus) po příkazu ministra zdravotnictví (adresné/neadresné bonusy)
 • Registr smluv a obchodní tajemství
 • E-recept a přínos pro dostupnost a záchyt pacientů
 • Pozitivní listy ambulantní a lůžkové: % podílu z celkových lékových nákupů, struktura (originál vs. generikum), aktualizace, plnění ze stran oddělení, % záchytu receptů v lékárně, motivace zdravotnického personálu pro jejich dodržování, překryv s pozitivními listy VZP ČR a SZP ČR
 • Změny ve strategii spolupráce s Hospital KAM v oblasti cenové soutěže a tvorbě pozitivních listů u originál vs. generikum a biologikum vs. Biosimilár

5) 14.30 – 16.00 hod. Zástupci výrobců léčiv
MUDr. Vojtěch Mészáros, generální ředitel, EGIS Praha, s.r.o.
Ing. Robert Sýkora, MHA, External Relations and Projects Director, Novo Nordisk s.r.o.
se vyjádří k:

 • Key Account Management vs. Product Specialist
 • Key Account Approach vs. Sales Force Effectiveness
 • Klíčové KPIs, cíle a nástroje Hospital KAM: současný stav a budoucí vývoj
 • Segmentace a targeting úspěšného Hospital KAM
 • Presenční vs. distanční spolupráce: co se změnilo v komunikaci Hospital KAM díky pandemii Covid-19
 • Rozdíly v přístupu Hospital KAM u originálního/ generického LP a biologika/ biosimiláru
 • Klíčové pilíře spolupráce Hospital KAM s nemocnicí – Cenová soutěž a tendry vs. Porfolio Management a balíčkový prodej
 • Specifika spolupráce s veřejnou částí ústavní lékárny (pro Rx z ambulancí) a s ústavní částí pro lůžka (typy cenových zvýhodnění)

6) 16.00 – 17.00 hod. PharmDr. Jiří Stránský, Business Director Pharma, Sprinx Systems a.s.:

 • Práce KAM v době pandemické – možnosti CRM/ECMS pro efektivní práci se zákazníky, nastavení a řízení speciálních cen a dobropisů, monitorování výběrových řízení a další aktivity v rámci Tender Managementu