Pacienti 2020 – KONFERENCE

27. února 2020 Hotel Olympik Praha

„Chtěla bych moc poděkovat za konferenci. Jako zakladatelka pacientské organizace, ale především matka nemocného dítěte a zástupkyně ostatních rodičů, jsem cítila leta obrovský deficit podobných akcí.
Během přednášek, především z řad podobných organizací, jsem cítila velkou podporu a snad i posun ve vnímání pacientů a pacientských organizací.
Mimo to mě to utvrdilo v myšlence pustit se aktivně do rozvíjení organizace jako takové.
Ještě jednou MOC DĚKUJI, těším se na příště.“
Stanislava Bašatová, Achilleus, z.s.

„Konference Pacienti 2020 byla pro mne velmi užitečná díky přesně cílenému a přitom pestrému souboru přednášek. Oceňuji reprezentativní publikum, které se zájmem sledovalo všechny tři ucelené panely a pečlivý výběr přednášejících, i zasvěcené a výborně připravené moderátory. Bezvadná organizace tak náročné akce! Děkuji!“
Jana Drexlerová, Mamma HELP, z.s.

Program akce i s přílohami (vyžadováno heslo)
X
Zadané heslo není správné

09.00-11.00 BLOK A
Právní rámec poskytování zdravotních služeb, nárok pacienta na úhradu zdravotních služeb; postavení zdravotních pojišťoven a úloha státu při „regulaci“ nároku pacienta na úhradu zdravotních služeb; práva a povinnosti pacienta jako pojištěnce;

Moderátor: Mgr. Libor Štajer, advokát, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.

 • Nárok pacienta na úhradu zdravotní péče a jeho zakotvení v českém právním řádu
  Prof. MUDr. Věra Adámková, CSc., předsedkyně zdravotního výboru, PS PČR

  • právo na bezplatnou zdravotní péči jako základní právo pacienta a limity systému zdravotního pojištění;
  • vymezení poskytování zdravotních služeb a vztah k zákonu o veřejném zdravotním pojištění;
  • dostupnost zdravotní péče pro pacienty x pojištěnce;
  • postavení pacienta v systému zdravotního pojištění a úloha státu;
  • poskytovatelé zdravotních služeb a systém zdravotního pojištění;
 • Role zdravotních pojišťoven při zajišťování dostupnosti zdravotní péč
  MUDr. Renata Knorová, MBA, ředitelka zdravotního úseku, ČPZP

  • role zdravotní pojišťovny v současném systému zdravotního pojištění;
  • práva a povinnosti ZP při zajišťování místní a časové dostupnosti zdravotní péče pro pojištěnce;
  • vztah pojištěnce a zdravotní pojišťovny;
  • je nárok pacienta na úhradu zdravotních služeb omezován finančními limity zdravotních pojišťoven?;
 • Výjimečná úhrada zdravotních služeb podle zákona o veřejném zdravotním pojištění
  Mgr. Filip Vrubel, náměstek ministra zdravotnictví

  • současný stav – je skutečně problematický? Příčina současného stavu?;
  • postavení a role plátců, úloha Ministerstva zdravotnictví;
  • recentní rozhodnutí soudů s dopadem do systému zdravotního pojištění;
  • rekodifikace výjimečné úhrady zdravotních služeb a očekávaný cílový stav;
 • Přístup pacientů k neregistrovaným léčivým přípravkům a jejich úhrada jako možná cesta k moderní léčbě?
  JUDr. Antonín Valuš, Ph.D., advokát, KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.

  • SLP
  • NPU
  • Off-label
  • Pacientské programy a poskytování LP zdarma x klinické hodnocení
  • Způsoby úhrady – SLP úhrada / § 16.

11.00-11.30 Přestávka

11:30 – 13:30 BLOK B
Postavení pacienta a jeho zastoupení pacientskou organizací

Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, CEO LEXUM a.s., Executive AVEL ČR, AVEL SK, předseda představenstva, SAPOCH z.s.

 • Vývoj postavení pacientských organizací, současný stav a jejich financování ve srovnání se zahraničním
  Jana Petrenko, ředitelka, Koalice pro zdraví
 • Fungování pacientské rady a legislativní rámec
  Mgr. Jana Hlaváčová, vedoucí Oddělení podpory práv pacientů, Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • Význam edukace nejen pro včasnou diagnostiku u mnohočetného myelomu
  Mgr. Alice Onderková, koordinátorka, Klub pacientů mnohočetný myelom, z.s.
 • Mamma HELP, příběh úspěšné pacientské organizace
  Mgr. Jana Drexlerová, ředitelka
 • Průvodce pacienta, z.ú.
  PhDr. Ivana Plechatá, ředitelka
 • Přístup a práva pacientů k léčbě a lékům (registry, pacientské organizace, svépomoc, distanční výdej)
  Mgr. Václav Krása, předseda, NRZP ČR
 • Financování pacientských organizací – zkušenosti ze zahraničí – diskuse

13.30 – 14.30 Přestávka na oběd

14.30 – 17.00 hod. BLOK C
Přístup pacienta k moderní terapii a inovativní léčbě

Moderátor: MUDr. Tomáš Doležal, PhD., ředitel společností iHETA a Value Outcomes, s.r.o.

 • Jak jsme na tom s přístupem pacientů k moderním léčebným způsobům (léky, moderní terapie)
  Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka, Státní ústav pro kontrolu léčiv

  • objem inovací a procesy na SÚKL
  • přístup pacientů k moderním (kurativním) technologiím
  • problematika výpadků nedostupnosti zavedených léčiv
 • Role lokální sítě specializovaných center a evropské referenční sítě v dostupnosti péče o vzácná onemocnění
  Bc. Anna Arellanesová, předsedkyně, Česká asociace pro vzácná onemocnění

  • jaký je optimální model center pro vzácná onemocnění
  • kde je role pacientských organizací při tvorbě sítě
  • role pacientů v procesech stanovování úhrad a HTA
 • Financování, kvalita a dostupnost zdravotní péče z pohledu VZP ČR
  Ing. David Šmehlík, MHA, náměstek ředitele pro zdravotní péči, Všeobecná zdravotní pojišťovna

  • koordinace sítě specializované péče z pohledu plátce
  • jak posuzovat dostupnost a kvalitu péče v jednotlivých oborech a diagnózách
  • jak řídit rozpočty pro jednotlivá centra a skupiny pacientů
 • Budoucnost dostupnosti nákladné péče a přínos klinických studií a registrů
  Prof. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D., MBA, zástupce přednosty pro klinický výzkum, IV. Interní hematologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové

  • jak mění příchod inovací podobu péče nákladných diagnóz
  • spolupráce centra/lékaře a pacienta u chronických diagnóz
  • význam dat z reálné klinické praxe
 • Zvyšování zdravotní gramotnosti pacientů o možnostech prevence a léčby
  Edita Müllerová, Revma Liga Česká republika, místopředsedkyně Rady

  • jak mohou pacientské organizace přispět ke zvyšování zdravotní gramotnosti
  • účast pojištěnců a pacientů na tvorbě sítě poskytovatelů
  • jaká data a informace mohou pacienti přinášet.
 • Výzvy a praktický dopad lékového záznamu pro pacienta a zdravotnický personál
  Mgr. Michal Hojný, vedoucí ústavní lékárny, IKEM Praha

  • lékový záznam jako nový informační zdroj pro pacienta a lékárníka
  • jak ovlivní interakci pacient – lékárník
  • jaká je budoucnost digitalizace v lékárenské péči
 • Modely účasti pacientů na hodnotících a rozhodovacích procesech
  MUDr. Tomáš Doležal, PhD., ředitel společností iHETA a Value Outcomes, s.r.o.

  • kde je role pacientů v hodnotících a rozhodovacích procesech
  • pacienti a pojištěnci jakko pevná součást HTA
  • jak generovat cenná data pro úhradové procesy a risk-sharingy

Partneři konference