HospiPatient 2019 a dostupnost inovativní léčby – konference

27. - 28. února 2020 Hotel Olympik Praha

Dvoudenní konference, která bude mít za úkol rozebrat důležitá témata jako nároky a postavení pacientů a dostupnost léčiv České republice.

 

 

 

Mám zájem o tuto akci

Organizační a praktické informace

 • Účastnický poplatek 18.000 Kč + DPH
 • Zahrnuje:  účast na konferenci (16.000 Kč + 21% DPH) a občerstvení (2.000 Kč + 15% DPH). Na celkovou částku bude vystavena faktura – daňový doklad – po obdržení závazné přihlášky.
 • Ubytování: pokud si přejete zarezervovat ubytování (1.500 Kč + 15% DPH), uveďte tak prosím do poznámky registračního formuláře.

Zobrazit program akce

DEN 1

9:00-11:00 BLOK A: Právní rámec poskytování zdravotních služeb, nárok pacienta na úhradu zdravotních služeb; postavení zdravotních pojišťoven a úloha státu při „regulaci“ nároku pacienta na úhradu zdravotních služeb; práva a povinnosti pacienta jako pojištěnce

Moderátor: Mgr. Libor Štajer, advokát, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.

Nárok pacienta na úhradu zdravotní péče a jeho zakotvení v českém právním řádu
Prof. MUDr. Věra Adámková, CSc., předsedkyně zdravotního výboru, PS PČR

 1. právo na bezplatnou zdravotní péči jako základní právo pacienta a limity systému zdravotního pojištění;
 2. vymezení poskytování zdravotních služeb a vztah k zákonu o veřejném zdravotním pojištění;
 3. dostupnost zdravotní péče pro pacienty x pojištěnce;
 4. postavení pacienta v systému zdravotního pojištění a úloha státu;
 5. poskytovatelé zdravotních služeb a systém zdravotního pojištění;

Role zdravotních pojišťoven při zajišťování dostupnosti zdravotní péče
Mgr. Martin Balada, LL.M., výkonný ředitel Svazu zdravotních pojišťoven

 1. role zdravotní pojišťovny v současném systému zdravotního pojištění;
 2. práva a povinnosti ZP při zajišťování místní a časové dostupnosti zdravotní péče pro pojištěnce;
 3. vztah pojištěnce a zdravotní pojišťovny;
 4. je nárok pacienta na úhradu zdravotních služeb omezován finančními limity zdravotních pojišťoven?;

Výjimečná úhrada zdravotních služeb podle zákona o veřejném zdravotním pojištění
Mgr. Filip Vrubel, náměstek ministra zdravotnictví

 1. současný stav – je skutečně problematický? Příčina současného stavu?;
 2. postavení a role plátců, úloha Ministerstva zdravotnictví;
 3. recentní rozhodnutí soudů s dopadem do systému zdravotního pojištění;
 4. rekodifikace výjimečné úhrady zdravotních služeb a očekávaný cílový stav;

Přístup pacientů k neregistrovaným léčivým přípravkům a jejich úhrada jako možná cesta k moderní léčbě?
JUDr. Antonín Valuš, Ph.D., advokát, KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.

 1. SLP
 2. NPU
 3. Off-label
 4. Pacientské programy a poskytování LP zdarma x klinické hodnocení
 5. Způsoby úhrady – SLP úhrada / § 16.

11:00 – 11.30 Přestávka

11:30-13:00 BLOK B: Postavení pacienta a jeho zastoupení pacientskou organizací

Jak se vyvíjelo postavení pacientských organizací a zhodnocení současného stavu
Jana Petrenko, ředitelka, Koalice pro zdraví

Fungování pacientské rady a legislativní rámec
Mgr. Jana Hlaváčová, vedoucí Oddělení podpory práv pacientů, Ministerstvo zdravotnictví ČR

Mamma HELP, příběh úspěšné pacientské organizace
Mgr. Jana Drexlerová, ředitelka

Financování pacientských organizací – zkušenosti ze zahraničí – diskuse

13.00 – 14.00 hod. Přestávka na oběd

14.00 – 18.00 hod. BLOK C: Přístup pacienta k moderní terapii a inovativní léčbě

Moderátor: MUDr. Tomáš Doležal, PhD., ředitel společnosti, Value Outcomes, s.r.o.

Jak jsme na tom s přístupem pacientů k moderním léčebným způsobům (léky, moderní terapie)
Mgr. Irena Storová, ředitelka, Státní ústav pro kontrolu léčiv

Role lokální sítě specializovaných center a evropské referenční sítě v dostupnosti péče o vzácná onemocnění
Bc. Anna Arellanesová, předsedkyně, Česká asociace pro vzácná onemocnění

Cena, kvalita a dostupnost specializované péče v roce 2020
Ing. David Šmehlík, MHA, náměstek ředitele pro zdravotní péči, Všeobecná zdravotní pojišťovna

Nový flexibilnější postup posuzování léčiv při vstupu do systému
Mgr. Filip Vrubel, náměstek, Ministerstvo zdravotnictví ČR

Budoucnost hrazení nákladné péče a přínos klinických studií
Prof. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D., MBA, zástupce přednosty pro klinický výzkum, IV. Interní hematologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Model distančního vydávání léků na předpis
Mgr. Václav Krása, předseda, NRZP ČR

Modely účasti pacientů na hodnotících a rozhodovacích procesech
MUDr. Tomáš Doležal, PhD., ředitel společnosti, Value Outcomes, s.r.o.

DEN II

08.30 – 12:00 hod. BLOK D: Dostupnost léčby a léčivých přípravků v systému zdravotního pojištění (PN Pawlas, paralelní export, DTP systémy, činnost distributorů v rámci současného znění zákona o léčivech, reálné dopady PN Běhounek)

Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, CEO LEXUM a.s., Executive AVEL ČR, AVEL SK

Mýty a fakta o nedostupnosti léčiv v ČR a aktuální opatření vůči výrobci a distributorům
Nová pravidla a emergentní systém pro zajištění dostupnosti léků českým pacientům ve světle novelizace ZoL
Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka, Státní ústav pro kontrolu léčiv

Aktuální situace a příležitosti v dostupnosti léků a vyšší compliance pacientů ČR
PaeDr. Alena Gajdůšková, poslankyně PČR a 1. víceprezidentka Svazu pacientů ČR

Perspektiva lékárníků
zástupce, Česká lékárnická komora

Velikost, trend a vývoj reexportu a DTP
Ing. Martin Šlégl, General Manager CZ&SK, IQVIA

Aktuální i budoucí varianty distribučních kanálů zajišťující léky potřebným pacientům a jejich rizika
Mgr. Libor Štajer, advokát, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.

Mýty a pověry o Rx lécích on-line. Evropské modely Rx on-line.
PharmDr. Vladimír Finsterle, Asociace ČAPIL