Pacienti 2020 – KONFERENCE

27. února 2020 Hotel Olympik Praha

Pacientské organizace, nároky pacientů na úhradu zdravotních služeb, postavení pacientů a přístup pacientů k moderní terapii a inovativní léčbě.

 

 

 

Mám zájem o tuto akci

Organizační a praktické informace

MOŽNOSTI REGISTRACE:

 1. Úroveň: pro zástupce farmaceutických a distribučních společností: 9.500 Kč + 21% DPH
 2. Úroveň: pro zástupce zdravotních pojišťoven a zdravotnických zařízení: 1.950 Kč + 21% DPH
 3. Úroveň: pro členy pacientských organizací: 250 Kč včetně 21% DPH

PODROBNOSTI:

 • Účastník bude registrován na základě vyplněné on-line přihlášky na této stránce nebo zasláním e-mailové zprávy na adresu: konference@androsa.cz
 • Na základě této závazné přihlášky bude vystavena faktura a odeslána elektronicky na adresu uvedenou na přihlášce. Nejpozději jeden týden před konáním konference obdrží každý registrovaný účastník e-mailem podrobné organizační informace.

Zobrazit program akce

09.00-11.00 BLOK A
Právní rámec poskytování zdravotních služeb, nárok pacienta na úhradu zdravotních služeb; postavení zdravotních pojišťoven a úloha státu při „regulaci“ nároku pacienta na úhradu zdravotních služeb; práva a povinnosti pacienta jako pojištěnce;

Moderátor: Mgr. Libor Štajer, advokát, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.

 • Nárok pacienta na úhradu zdravotní péče a jeho zakotvení v českém právním řádu
  Prof. MUDr. Věra Adámková, CSc., předsedkyně zdravotního výboru, PS PČR

  • právo na bezplatnou zdravotní péči jako základní právo pacienta a limity systému zdravotního pojištění;
  • vymezení poskytování zdravotních služeb a vztah k zákonu o veřejném zdravotním pojištění;
  • dostupnost zdravotní péče pro pacienty x pojištěnce;
  • postavení pacienta v systému zdravotního pojištění a úloha státu;
  • poskytovatelé zdravotních služeb a systém zdravotního pojištění;
 • Role zdravotních pojišťoven při zajišťování dostupnosti zdravotní péč
  MUDr. Renata Knorová, MBA, ředitelka zdravotního úseku, ČPZP

  • role zdravotní pojišťovny v současném systému zdravotního pojištění;
  • práva a povinnosti ZP při zajišťování místní a časové dostupnosti zdravotní péče pro pojištěnce;
  • vztah pojištěnce a zdravotní pojišťovny;
  • je nárok pacienta na úhradu zdravotních služeb omezován finančními limity zdravotních pojišťoven?;
 • Výjimečná úhrada zdravotních služeb podle zákona o veřejném zdravotním pojištění
  Mgr. Filip Vrubel, náměstek ministra zdravotnictví

  • současný stav – je skutečně problematický? Příčina současného stavu?;
  • postavení a role plátců, úloha Ministerstva zdravotnictví;
  • recentní rozhodnutí soudů s dopadem do systému zdravotního pojištění;
  • rekodifikace výjimečné úhrady zdravotních služeb a očekávaný cílový stav;
 • Přístup pacientů k neregistrovaným léčivým přípravkům a jejich úhrada jako možná cesta k moderní léčbě?
  JUDr. Antonín Valuš, Ph.D., advokát, KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.

  • SLP
  • NPU
  • Off-label
  • Pacientské programy a poskytování LP zdarma x klinické hodnocení
  • Způsoby úhrady – SLP úhrada / § 16.

11.00-11.30 Přestávka

11:30 – 13:30 BLOK B
Postavení pacienta a jeho zastoupení pacientskou organizací

Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, CEO LEXUM a.s., Executive AVEL ČR, AVEL SK, předseda představenstva, SAPOCH z.s.

 • Vývoj postavení pacientských organizací, současný stav a jejich financování ve srovnání se zahraničním
  Jana Petrenko, ředitelka, Koalice pro zdraví
 • Fungování pacientské rady a legislativní rámec
  Mgr. Jana Hlaváčová, vedoucí Oddělení podpory práv pacientů, Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • Význam edukace nejen pro včasnou diagnostiku u mnohočetného myelomu
  Mgr. Alice Onderková, koordinátorka, Klub pacientů mnohočetný myelom, z.s.
 • Mamma HELP, příběh úspěšné pacientské organizace
  Mgr. Jana Drexlerová, ředitelka
 • Průvodce pacienta, z.ú.
  PhDr. Ivana Plechatá, ředitelka
 • Přístup a práva pacientů k léčbě a lékům (registry, pacientské organizace, svépomoc, distanční výdej)
  Mgr. Václav Krása, předseda, NRZP ČR
 • Financování pacientských organizací – zkušenosti ze zahraničí – diskuse

13.30 – 14.30 Přestávka na oběd

14.30 – 17.00 hod. BLOK C
Přístup pacienta k moderní terapii a inovativní léčbě

Moderátor: MUDr. Tomáš Doležal, PhD., ředitel společností iHETA a Value Outcomes, s.r.o.

 • Jak jsme na tom s přístupem pacientů k moderním léčebným způsobům (léky, moderní terapie)
  Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka, Státní ústav pro kontrolu léčiv

  • objem inovací a procesy na SÚKL
  • přístup pacientů k moderním (kurativním) technologiím
  • problematika výpadků nedostupnosti zavedených léčiv
 • Role lokální sítě specializovaných center a evropské referenční sítě v dostupnosti péče o vzácná onemocnění
  Bc. Anna Arellanesová, předsedkyně, Česká asociace pro vzácná onemocnění

  • jaký je optimální model center pro vzácná onemocnění
  • kde je role pacientských organizací při tvorbě sítě
  • role pacientů v procesech stanovování úhrad a HTA
 • Financování, kvalita a dostupnost zdravotní péče z pohledu VZP ČR
  Ing. David Šmehlík, MHA, náměstek ředitele pro zdravotní péči, Všeobecná zdravotní pojišťovna

  • koordinace sítě specializované péče z pohledu plátce
  • jak posuzovat dostupnost a kvalitu péče v jednotlivých oborech a diagnózách
  • jak řídit rozpočty pro jednotlivá centra a skupiny pacientů
 • Budoucnost dostupnosti nákladné péče a přínos klinických studií a registrů
  Prof. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D., MBA, zástupce přednosty pro klinický výzkum, IV. Interní hematologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové

  • jak mění příchod inovací podobu péče nákladných diagnóz
  • spolupráce centra/lékaře a pacienta u chronických diagnóz
  • význam dat z reálné klinické praxe
 • Zvyšování zdravotní gramotnosti pacientů o možnostech prevence a léčby
  Edita Müllerová, Revma Liga Česká republika, místopředsedkyně Rady

  • jak mohou pacientské organizace přispět ke zvyšování zdravotní gramotnosti
  • účast pojištěnců a pacientů na tvorbě sítě poskytovatelů
  • jaká data a informace mohou pacienti přinášet.
 • Výzvy a praktický dopad lékového záznamu pro pacienta a zdravotnický personál
  Mgr. Michal Hojný, vedoucí ústavní lékárny, IKEM Praha

  • lékový záznam jako nový informační zdroj pro pacienta a lékárníka
  • jak ovlivní interakci pacient – lékárník
  • jaká je budoucnost digitalizace v lékárenské péči
 • Modely účasti pacientů na hodnotících a rozhodovacích procesech
  MUDr. Tomáš Doležal, PhD., ředitel společností iHETA a Value Outcomes, s.r.o.

  • kde je role pacientů v hodnotících a rozhodovacích procesech
  • pacienti a pojištěnci jakko pevná součást HTA
  • jak generovat cenná data pro úhradové procesy a risk-sharingy