HospiCon 2023 – konference českých nemocnic

30. - 31. března 2023 Hotel Galant Mikulov + online

Cílem této tradiční a vysoce odborně ceněné konference je představit, rozebrat a interaktivně prodiskutovat aktuální situaci (stav) a budoucí vývoj ústavní zdravotní péče v prostředí poskytovatelů, českých nemocnic. Specifický zřetel je brán na dopady pandemie na financování nemocniční péče a tím její objem, strukturu a vývoj klíčových segmentů a diagnostických skupin. Účastníky konference v plénu jsou tradičně zástupci managementu českých nemocnic, zdravotních pojišťoven, regulátorů, ústavních lékáren, farmaceutických a distribučních společností.

Informace o konferenci naleznete také na www.hospicon.cz

Program akce i s přílohami (vyžadováno heslo)
X
Zadané heslo není správné

PROGRAM KONFERENCE:

DEN 1, ČTVRTEK, 30. BŘEZNA 2023

BLOK 1, 09.30 – 14.30 hod.
STRATEGIE ŘÍZENÍ A SMĚR ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ A NEMOCNIC POD LUPOU REGULÁTORA, PLÁTCE A POSKYTOVATELE V ROCE 2023-24?! BUDOUCNOST ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ?!

Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, LL.M., generální ředitel, LEXUM a.s. ČR&SR, předseda představenstva SAPOCH, z.s. výkonný tajemník AVEL ČR, AVEL SK

 • Zdraví jako osobní a společenská hodnota
  PharmDr. Petr Fifka, místopředseda Výboru pro zdravotnictví, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
 • Priority pro veřejné zdraví
  Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M., náměstek, Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • Ambice úhrad nemocnic v roce 2023 a novinky vs. realita 2021 a modelace 2022 s důrazem na produkci, strukturu a péči ve specializovaných centrech.
  Ing. Helena Rögnerová, náměstkyně pro ekonomiku a zdravotní pojištění, MZ ČR
 • Disponibilní zdroje a priority pro financování ústavní zdravotní péče s ohledem na příjmy pro rok 2023 a výhled 2024. Produkční cíle akutní, centrové, ambulantní a následné péče a přístup k moderní inovativní léčbě pro pacienty VZP ČR. Očekávání od dohodovacích řízení pro kvalitu a dostupnost péče v roce 2024. 
  PhDr. Mgr. Jan Bodnár, LL.M., náměstek pro zdravotní péči, VZP ČR
 • Úhrady zdravotní péče v roce 2023 a 2024 a střednědobé výzvy pro veřejné zdravotní pojištění z pohledu SZP ČR. Očekávaní od naplnění dohodovacích řízení pro 2024
  Ing. Ladislav Friedrich, CSc., prezident, Svaz zdravotních pojišťoven ČR
 • Strategie SÚKL pro zajištění dostupnosti léků. Přehled zásadních revizí cen a úhrad léčiv a re-exportu.
  Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka, Státní ústav pro kontrolu léčiv ČR
 • Specifika klinických potřeb, kategorizace a obchodní politiky ZP v souvislosti s přijetím MDR a novelizace zákona o ZP z praxe FN Motol
  Ing. Václav Bláha, biomedicínský inženýr, Fakultní nemocnice Motol
 • „MDR hýbe výrobci i nemocnicemi.“ Pohled výrobce a dodavatele  ZP a technologií  na vlivy MDR regulace, podpora a partnerství pro klinická zařízení
  MUDr. František Vojík, Senior Manager Hospital Channel, Executive committee member, B. Braun Medical s.r.o.
 • Doporučení pro distributory / dovozce ZP v oblasti shody dle MDR, označení CE, překlasifikování výrobků do vyšších rizikových tříd, systému řízení kvality, Správná dovozní a distribuční praxe, PMS a vigilance dle MDR, povinná hlášení. Kontroly SÚKL u distributorů a dovozců zdravotnických prostředků
  Ing. Jakub Filip, Manažer jakosti, Siemens Healthcare, s.r.o., místopředseda předsednictva CZEDMA
 • Příležitosti rozvoje a rizika řízení FNHK v roce 2023 s ohledem na financování, kvalitu a dostupnost akutní, centrové, ambulantní a následné péče
  MUDr. Aleš Herman, Ph.D., ředitel, Fakultní nemocnice Hradec Králové

BLOK 2, 15.30 – 18.00 HOD.
CENTROVÁ PÉČE A INOVATIVNÍ LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY – AKTUALITY A PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI Z LÉKOVÉ POLITIKY, FARMAKOEKONOMIKY A VZTAHU MEDICÍNSKÝCH A EKONOMICKÝCH ASPEKTŮ NEMOCNIČNÍ LÉKOVÉ POLITIKY – PANELOVÁ DISKUSE

Moderátor: MUDr. Tomáš Doležal, PhD., Scientific Director, VALUE OUTCOMES s.r.o., CEO iHETA

 • Jaké jsou první zkušenosti s novelou zákona 48/1997 Sb. v oblasti lékové politiky platné od 1.1.2023?
 • Jaké máme zkušenosti s novou právní úpravou pro orfany a VILPy?
 • Jak vypadá výhled na rok 2023 a jak do toho zasáhne finanční bilance zdravotních pojišťoven?
 • Jak probíhá dohodovací řízení pro rok 2024 a s čím přichází jednotlivé segmenty centrové péče?
 • Vývoj lékových rozpočtů v centrech se zvláštními smlouvami a očekávané trendy 2023/24;
 • Vztah plánované úhrady (ÚV, S-rozpočty) a individuálních úhrad (paragraf 16), pomáhá nová orfanová legislativa?
 • Jaká bude koncepce centrové péče do budoucna, kde je role MZd (centra dle věstníku) a zdravotních pojišťoven (centra se zvláštní smlouvou)?

Účastníci bloku:

 • Ing. Markéta Benešová, ředitelka zdravotního odboru, Vojenská zdravotní pojišťovna
 • PhDr. Mgr. Jan Bodnár, LL.M., náměstek pro zdravotní péči, VZP ČR
 • MUDr. Pavel Frňka, DMS, poradce představenstva, AGEL
 • MUDr. Tomáš Gottvald, MHA, generální ředitel, Nemocnice Pardubického kraje a.s.
 • Ing. Petr Klíma, MBA, ředitel ekonomického úseku, Nemocnice České Budějovice
 • Mgr. David Kolář, výkonný ředitel, AIFP
 • PharmDr. Šárka Kozáková, vedoucí nemocniční lékárny, Fakultní nemocnice Brno
 • Mgr. Kateřina Podrazilová, Ph.D, Předsedkyně Lékové komise SZP ČR
 • JUDr. Ladislav Švec, ředitel, Kancelář zdravotního pojištění

 

DEN 2, PÁTEK, 31. BŘEZNA 2023

BLOK 3, 09.30 – 13.00 HOD.
NEMOCNIČNÍ NÁKUPY – ZKUŠENOSTI A ZAJÍMAVOSTI Z PRAXE POHLEDEM CELÉHO DISTRIBUČNÍHO ŘETĚZCE ANEB JAK NAKUPOVAT V „JINÉ“ DOBĚ A CO NÁM ZŮSTANE?

Moderátor: Mgr. Libor Štajer, partner, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.

 • Podstatné legislativní změny ve zdravotnictví roku 2022 a co přináší rok 2023 – souhrnný přehled se zaměřením na aktuální dění, např. dopady cenového předpisu MZ č. 2/2023, na úvod
  Mgr. Libor Štajer, partner a advokát, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.
 • Metodika veřejných zakázek pohledem Poradního sboru ministra zdravotnictví a farmaceutických asociací
  Ing. Čeněk Merta, Ph.D., MBA, MPA, obchodní náměstek, Fakultní nemocnice Olomouc
  Mgr. Filip Vrubel, výkonný ředitel, ČAFF
  Mgr. David Kolář, výkonný ředitel, AIFP
 • Sektorové šetření ÚOHS aktuálně a komplexně + veřejné zakázky –prakticky na příkladech + novela zákona o významné tržní síle v aktuálních souvislostech
  JUDr. Kateřina Davidová, advokátka, KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
 • Nová legislativa v oblasti zdravotnických prostředků (evropská i národní) a dopady do procesu nakupování. Jaké jsou zkušenosti po úvodních měsících účinnosti? Zejména pro transparentnost a efektivitu procesů?
  Ing. Libor Svoboda, obchodní náměstek, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
 • Daňové střípky – daňové novinky a aktuální zajímavá rozhodnutí, vybrané skutečnosti z daňových kontrol u příjemce a plátce bonusu, daňové souvislosti cenového předpisu MZ č. 2/2023
  Ing. Simona Fialová, MBA, partner, CEO, ECOVIS a.s.

Generální partner konference

Hlavní partneři

Partneři