HospiCon 2021 – konference českých nemocnic

22. - 23. června 2021 Hotel Galant Mikulov

Cílem této odborné konference bylo představit, rozebrat a interaktivně prodiskutovat aktuální situaci (stav) a budoucí vývoj ústavní zdravotní péče v prostředí poskytovatelů, českých nemocnic. Specifický zřetel byl brán na dopady pandemie na objem, strukturu a vývoj klíčových segmentů a diagnostických skupin. Účastníky konference v plénu byli tradičně zástupci managementu českých nemocnic, zdravotních pojišťoven, regulátorů, ústavních lékáren, farmaceutických a distribučních společností.

Společnost Merck Sharp & Dohme s.r.o., jakožto sponzor přednášky s názvem “Inovativní onkologická léčba a čas” prezentované panem Prof. MUDr. Jindřichem Fínkem, Ph.D., si přeje pro vyloučení jakýchkoliv pochybností ozřejmit, že: (i) jakékoliv hodnoty, výpočty, či jakákoliv faktická tvrzení zahrnutá v přednášce představovaly pouhé ilustrativní příklady znázorňující dopady moderních metod léčby rakoviny na onkologická centra a jejich kapacity, (ii) žádné informace z přednášky by neměly být chápány jako návrhy na upřednostnění jedné metody léčby před druhou, a (iii) žádné rozhodnutí o volbě léčby či předepsání léčivého přípravku by nemělo být učiněno pouze na základě uvedené přednášky.

Program akce i s přílohami (vyžadováno heslo)
X
Zadané heslo není správné

DEN 1, ÚTERÝ, 22. ČERVNA 2021

BLOK 1, 10.00 – 14.30 hod.
Strategie řízení a směr českého zdravotnictví a nemocnic pod lupou regulátora, plátce a poskytovatele aneb návrat k normálu?!

Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, generální ředitel, LEXUM a.s., předseda představenstva SAPOCH, z.s. výkonný tajemník AVEL ČR, AVEL SK

 • Základní teze zákona o očkování proti onemocnění covid-19 a o změně zákona č.48/1997 Sb., o v.z.p. s ohledem na normalizaci poskytování mimo covidové ústavní zdravotní péče
  Prof. MUDr. Věra Adámková, CSc., předsedkyně zdravotního výboru, PS PČR
 • Disponibilní zdroje a priority pro financování ústavní zdravotní péče s ohledem na příjmy pro rok 2021 a výhled 2022. Normalizace produkčních cílů mimo covidové péče a přístup k moderní inovativní léčbě pro pacienty VZP ČR. Výstupy a realita z dohodovacích řízení pro 2021. Role zdravotních pojišťoven v národní strategii očkování.
  Ing. David Šmehlík, MHA, náměstek pro zdravotní péči, VZP ČR
 • Úhrady zdravotní péče v roce 2021 a 2022 a střednědobé post-covidové výzvy pro veřejné zdravotní pojištění z pohledu SZP ČR. Očekávaní od naplnění dohodovacích řízení pro 2021
  Ing. Ladislav Friedrich, CSc., prezident, Svaz zdravotních pojišťoven ČR
 • Priority SÚKL 2021 a vývoj revize cen a úhrad léčiv, e-recept, lékový záznam,re-export. Přehled registrovaných vakcín a jejich dostupnost na onemocnění covid-19
  Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka, Státní ústav pro kontrolu léčiv ČR
 • Dopady urgentní anti-covidové péče na ostatní lůžkové i ambulantní segmenty FN Ostrava a projekce specializované péče v letech 2021 a 2022
  MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel, Fakultní nemocnice Ostrava
 • Příležitosti v řízení FN Motol pro rok 2021 s ohledem na pandemii a úhradovou vyhlášku a výzvy pro financování a dostupnost specializované a super specializované péče v roce 2021
  JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, ředitel, Fakultní nemocnice v Motole
 • Současná strategie krajského sdružení nemocnic pardubického kraje pro zajištění komplexní řízené péče v holdingové struktuře
  MUDr. Tomáš Gottvald, generální ředitel a předseda představenstva Nemocnice Pardubického kraje
 • Spravedlnost v úhradách covidové a mimo covidové nemocniční péče a dopad na produkční cíle v roce 2020 a výhled na 2021
  MUDr. Lukáš Velev, ředitel, KN Jihlava
 • Inovativní onkologická léčba a čas
  Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky FN a LF UK v Plzni

BLOK 2, 15.00 – 18.00 hod.
Centrová péče a inovativní léčivé přípravky – aktuality a praktické zkušenosti z lékové politiky, farmakoekonomiky a vztahu medicínských a ekonomických aspektů nemocniční lékové politiky – panelová diskuse

Moderátor: MUDr. Tomáš Doležal, PhD., Scientific Director, VALUE OUTCOMES s.r.o., CEO iHETA

 • Je systém vstupu inovativních technologií do systému hrazené péče optimálně nastaven?
 • Dopady pandemie Covid-19 do úhradové vyhlášky a smluvní politiky zdravotních pojišťoven v roce 2021;
 • Jak vypadá výhled na rok 2021 a jak do toho zasáhne pokles výkonnosti ekonomiky?
 • Jak probíhá dohodovací řízení pro rok 2022 a s čím přichází jednotlivé segmenty?
 • Vývoj lékových rozpočtů v centrech se zvláštními smlouvami a očekávané trendy;
 • Vztah plánované úhrady (ÚV, S-rozpočty) a individuálních úhrad (paragraf 16);
 • Jaká bude koncepce centrové péče do budoucna, kde je role MZd a zdravotních pojišťoven?
 • Jak bude vypadat očekávaný systém úhrady léků na vzácná onemocnění?

Účastníci bloku:

 • MUDr. Pavel Frňka, DMS, poradce představenstva, AGEL;
 • MUDr. Tomáš Gottvald, MHA, generální ředitel, Nemocnice Pardubického kraje a.s.;
 • Ing. Petr Klíma, MBA, ředitel ekonomického úseku, Nemocnice České Budějovice
 • MUDr. Renata Knorová, MBA, předsedkyně Zdravotní sekce, Svaz zdravotních pojišťoven ČR, zdravotní ředitelka, ČPZP;
 • Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka, Státní ústav pro kontrolu léčiv ČR;
 • Ing. David Šmehlík, MHA, náměstek pro zdravotní péči, VZP ČR

DEN 2, STŘEDA, 23.ČERVNA 2021

BLOK 3, 09.30 – 13.00 hod.
Nemocniční nákupy – zkušenosti a zajímavosti z praxe pohledem celého distribučního řetězce aneb jak nakupovat v „jiné“ době a co nám zůstane?

Moderátor: Mgr. Libor Štajer, partner, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.

 • Zásadní legislativní změny ve zdravotnictví roku 2020 a co přináší rok 2021 – souhrnný přehled na úvod
  Mgr. Libor Štajer, partner a advokát, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.
 • Dostupnost léčivých přípravků v COVID době, systém nákupů a realizace VZ v době pandemie, vývoj příprav SFTL, provoz – ne provoz lékárny
  Mgr. Michal Hojný, vedoucí ústavní lékárny, IKEM
 • Fungování distributora v COVID době – praktické zkušenosti s distribucí vakcín proti onemocnění Covid-19
  Ing. Jan Rohrbacher, výkonný ředitel, Alliance Healthcare s.r.o.
 • Činnost soukromého poskytovatele zdravotní péče V COVID době – vše kolem v praktických souvislostech
  PharmDr. Michal Krejsta, MBA, generální ředitel, LEXUM a.s, výkonný tajemník AVEL ČR a AVEL SK, předseda představenstva SAPOCH, z.s.
 • Veřejné zakázky – pohled na blížící se novely ZZVZ, DTP a jeho praktická realizace ve VZ, rozbor aktuálních případů
  JUDr. Kateřina Davidová, advokátka, KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
 • Daňové novinky r. 2020-2021 a jejich dopad do nemocničních nákupů, bonusy pod tlakem pandemie – mýty, fakta, správné smluvní a účetní nastavení
  Ing. Simona Fialová, MBA, partner, CEO, ECOVIS a.s.

… na programu intenzivně pracujeme, další přednášející byli osloveni