Vzhledem k současné situaci ohledně Covid-19 se termíny konferencí mohou změnit, budeme Vás průběžně informovat.

SOUHLAS SE ZAŘAZENÍM DO DATABÁZE UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

Odesláním tohoto formuláře uděluji dobrovolně společnosti Androsa, s.r.o. IČ 28186401 se sídlem Praha 1 – Nové Město, Opletalova 1015, PSČ 11000 (dále jen „Správce“) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zařazení do databáze uchazečů o zaměstnání a s tím souvisejícím zprostředkováním zaměstnání.

Na základě tohoto souhlasu je Správce oprávněn zpracovávat moje osobní údaje pro výše uvedené účely, a to až do jeho odvolání a v celém rozsahu v jakém jsem je Správci poskytl (zejm. veškeré údaje obsažené v mém životopise včetně základních identifikačních a kontaktních údajů, profesní historii, předpokladech pro výkon práce, kariérních preferencích apod.)

Beru na vědomí, že svůj souhlas uděluji zcela dobrovolně a mohu jej kdykoli odvolat. Jeho odvoláním však není dotčena zákonnost zpracování provedeného již dříve na základě tohoto souhlasu. Současně beru na vědomí, že i po odvolání mého souhlasu je Správce oprávněn dále zpracovávat moje osobní údaje v omezeném rozsahu (tento formulář a záznamy o jeho podepsání) na základě svého oprávněného zájmu k tomu, aby by byl schopen prokázat, že mé osobní údaje zpracovával oprávněně, a to maximálně po dobu třech let od jeho odvolání.

Správce je oprávněn zpřístupnit osobní údaje smluvně pověřeným zpracovatelům, a to především provozovatelům příslušných informačních systémů a také případným příjemcům z řad potenciálních zaměstnavatelů, s nimiž budu mít zájem pokračovat v jednání o uzavření smlouvy zakládající příslušný pracovněprávní vztah. Správce učiní veškeré potřebné kroky k tomu, aby zajistil přesnost zpracovávaných osobních údajů a jejich řádné použití, a také přijme vhodná technická a organizační opatření pro zabezpečení celého zpracování.

Beru na vědomí, že v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů mám následující práva:

Všechna výše uvedená práva mohu uplatnit písemně na adrese Správce, a to i prostřednictvím emailu zaslaného na adresu: . Stejným způsobem se mohu obracet na Správce s jakýmikoli dalšími dotazy či připomínkami k podmínkám zpracování svých osobních údajů. Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, mám také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.